• اهداف سند ملی چارچوب پذیری

  بیشتر
 • مزایای تعامل پذیری

  بیشتر
 • تعامل پذیری

  بیشتر
 • پنجره واحد خدمات الکترونیکی دولت

  بیشتر

به استناد ماده (3) ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی به شماره 200/145 مورخ 1393/06/11 و آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکی دستگاه های اجرايی به شماره 206/93/7740 مورخ 1393/06/10 مبني بر ايجاد كميسيون توسعه دولت الکترونيکي ذيل شوراي عالي فناوري اطلاعات؛ این کمیسیون تشکیل شد. آیین نامه کمیسیون

برنامه های پنج ساله کشور و سایر برنامه های ملی

مستندات برنامه ششم
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 –1390 )
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه سوم پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه دوم پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنجساله اول توسعه جمهوری اسلامی ایران

بر اساس «ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات، خوشه ‌هاي خدمت به‌ منظور دسته‌ بندی خدمات مرتبط و هم ‌سنخ دولت در 14 دسته براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌ های متولي ایجاد شده‌اند. بر همین اساس کارگروه‌های 14 گانه ای به‌صورت مأموریت محور تشکیل‌شده است .

جدیدترین خدمات

نظرسنجی

چگونه با درگاه آشنا شدید