مصوبات شورای عالی اداری

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل
1

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

93/6/10 شـورای عالی اداری . . . DOC دانلود
2

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

93/6/10 شـورای عالی اداری . . . DOC دانلود
3

آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

93/4/10 شـورای عالی اداری . . . PDF دانلود
4

نقشه راه اصلاح نظام اداری

92/12/14 شـورای عالی اداری . . . PDF دانلود
5

جدول زمان بندی اقدامات آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

- جدول زمانبندی . . . PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.