مصوبات کار گروه مشورتی

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل
1

شماره جلسه: یکم

94/6/15 مقرر شد مقدمات جلسات . . . DOC دانلود
2

شماره جلسه: دوم

94/6/22 تیم فنی . . . DOC دانلود
3

شماره جلسه: سوم

94/6/29 مقرر شد آقای بشارتیان . . . DOC دانلود
4

شماره جلسه: چهارم

94/7/5 شاخص های پیشنهادی توسط . . . DOC دانلود
5

شماره جلسه: پنجم

94/7/12 مقرر شد ابلاغیه خدمات . . . DOC دانلود
6

شماره جلسه: ششم

94/7/19 پس از بحث و مذاکره فراوان . . . DOC دانلود
7

شماره جلسه: هفتم

94/7/26 مقرر شد ابلاغیه خدمات 13 سازمان . . . DOC دانلود
8

شماره جلسه: هشتم

94/8/3 مقرر شد هفته آینده . . . DOC دانلود
9

شماره جلسه: نهم

94/8/10 در رابطه با سیاست‌ها و احکام . . . DOC دانلود
10

شماره جلسه: دهم

94/8/16 مقرر شد پروژه‌‌های دولت . . . DOC دانلود
11

شماره جلسه: یازدهم

94/9/1 با توجه به پیشنهادات آقای عسکری‌ . . . DOC دانلود
12

شماره جلسه: دوازدهم

94/9/8 پس از ارایه شیوه نامه (دستورالعمل) . . . DOC دانلود
13

شماره جلسه: سیزدهم

94/9/15 آقای باقریاصل نسبت به . . . DOC دانلود
14

شماره جلسه: چهاردهم

94/9/22 قرار شد، تقویم جلسات . . . DOC دانلود
15

شماره جلسه: پانزدهم

94/9/29 نسخه 18 شیوه نامه مطرح . . . DOC دانلود
16

شماره جلسه: شانزدهم

94/10/6 پس از بحث و بررسی و استماع . . . DOC دانلود
17

شماره جلسه: هفدهم

94/10/13 طرح‌های پیشنهادی در دفتر هیئت . . . DOC دانلود
18

شماره جلسه: هجدهم

94/10/20 جناب‌ آقای صفدری اخبار . . . DOC دانلود
19

شماره جلسه: نوزدهم

94/10/27 اخبار مختلف به شرح زیر . . . DOC دانلود
20

شماره جلسه: بیستم

94/11/4 آقای صفدری در رابطه . . . DOC دانلود
21

شماره جلسه: بیست و یکم

94/11/11 در خصوص شبکه دولت . . . DOC دانلود
22

شماره جلسه: بیست و دوم

94/11/18 به منظور اختصاص بودجه . . . DOC دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.