خوشه های خدمات 14 گانه

کارگروه‌هاي 14 گانه خوشه‌هاي خدمات الکترونیکی

به استناد ماده 4 "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392 ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393، دبيرخانه شورا کارگروه‌هاي 14 گانه خوشه‌هاي خدمات الکترونیکی را به صورت مأموريت محور و در راستاي ايجاد هماهنگي فني و اجرايي بين دستگاه‌هاي عضو به شرح جدول زير تشکیل مي دهد. جدول فهرست دستگاه‌های همکار در هر یک از خوشه‌های خدمات در پيوست آمده است.

تبصره1: رييس کارگروه به پيشنهاد دستگاه‌هاي عضو هر کارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبير شورا منصوب خواهد شد. يكي از اعضاي کارگروه توسط رييس کارگروه، به عنوان دبير کارگروه با هماهنگي دبيرخانه شورا منصوب مي‌شود و دبيرخانه آن در دستگاه متولي مي باشد.

تبصره2: کارگروه مي‌تواند در حوزه «دولت الكترونيكي»، از همكاري كارشناسان و متخصصين ذي‌ربط استفاده کند.

تبصره3: كليه مصوبات کارگروه‌هاي 14 گانه برای تصويب به کمیسیون ارجاع ‌مي‌شود.

تبصره4: كميسيون مي تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعاليت‌ها، دستگاه‌هاي ذيل كارگروه‌ها را تغيير دهد.

تبصره 5: دبيران کارگروه عضو کارگروه محسوب مي شوند.

تبصره 6: دستورالعمل اجرايي کارگروه های تخصصي پس از تشکيل ظرف مدت يکماه توسط کارگروه مربوط تدوين و به تصويب کميسيون مي رسد.

تبصره 7: متولی اصلاح خوشه بندی 14 گانه خدمات و خدمات مندرج در هر خوشه، معاونت توسعه است.

تبصره 8: اعضای کارگروه‌ها را نمایندگان دستگاه‌های همکار در هر خوشه خدمت تشکیل می‌دهند.


ردیف نام خوشه خدمت دستگاه متولی کارگروه
1 صنعت وتجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
2 سلامت و بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
3 امور بین الملل وزارت امورخارجه
4 امور داخلي كشور وزارت كشور
5 فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6 انرژی وزارت نفت
7 محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
8 رفاه و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
9 امور حقوقي قضایی قوه قضائیه
10 اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
11 امنيت و مدیریت بحران وزارت اطلاعات
12 ارتباطات و اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
13 حمل و نقل و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
14 آموزش و پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وظايف

شرح وظايف کارگروه ها شامل دو بخش عمومي و تخصصي است که اهم موارد عمومي آن بشرح زير و بخش تخصصي هر کارگروه پس از تدوين در کارگروه به تصويب کميسيون خواهد رسيد.

 1. هماهنگی فعالیت های توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیری از فعالیت‌های موازی و تکراری
 2. فراهم سازی نیازمندی ها و زمینه‌های مشارکت و همکاری بین‌دستگاهی در ارایه خدمات تمام الکترونیکی و یکپارچه
 3. اطمینان از یکپارچگی برنامه‌ها و تصویب برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی در هر دستگاه
 4. اظهارنظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه
 5. اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی در هر خوشه
 6. تعیین نیازمندی‌های مشترک هر خوشه و تأمین آن از طریق سازمان
 7. تبادل اطلاعات، دانش و تجارب بین دستگاه‌های عضو کارگروه
 8. زمینه‌سازی و فراهم‌سازی امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی
 9. کارگروه هريك از خوشه‌هاي 14 گانه مي‌تواند حسب نياز نسبت به ايجاد مركز تبادل اطلاعات تخصصي خدمات دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن خوشه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ايران اقدام کند. اين IX شامل وي‍ژگي‌هاي زیر است:
  • مركزIX محل تبادل اطلاعات مورد نياز خدمات الكترونيكی دستگاه‌هاي ذيل خوشه است.
  • تبادل اطلاعات به شيوه خدمات الكترونيكی يا تبادل پيام هاي الكترونيكی است.
  • هيچ محتوي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الكترونيكی نگهداري و ذخيره نمي‌شود.
  • اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الكترونيكی داشته و نيز امكان گزارش‌گيري براي كليه ذينفعان وجود دارد.

  تبصره1: كليه دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طريق مراكز تبادل اطلاعات مرتبط به ساير دستگاه‌هاي اجرايي زیر همان خوشه ارائه کنند. پس از استقرار اين مراكز تبادل اطلاعات ايجاد ارتباطات خاص بين دستگاهي برای تبادل اطلاعات پايه خارج از مركز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امكانپذير است.

  تبصره2: كليه خدمات بايد متناسب با نياز و به صورت رایگان، در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ثالث و نيز مراكز تبادل اطلاعات تخصصي (نظير IX ملي كشور) قرار گيرد.

  تبصره3: هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زيرساخت‌هاي لازم برای ارائه و دريافت اطلاعات و خدمت را فراهم كرده، دستگاه اجرايي مقصد حق واگذاریخدمات پايه به غير را ندارد.

 10. هماهنگي و همکاري با دبيرخانه و کميسيون توسعه دولت الکترونيکي شوراي عالي فناوري اطلاعات و انجام اموري که از طرف آنها واگذار مي شود و ارائه گزارش عملکرد به دبيرخانه.
 11. همکاري با کارگروه هاي مرتبط براي تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين، مقررات و آئين نامه هاي لازم.
 12. همکاري، مساعدت و تعامل در کارگروه هاي مشترک که حسب مورد براي موضوعات تشکيل مي شود.
 13. مستندسازي کليه دستاوردهاي کارگروه و ارسال يک نسخه از آنها به دبيرخانه ي شورا.
 14. مشارکت در کارگروه هاي تلفيقي که حسب مورد براي حل و فصل امور مشترک تشکيل مي شود.
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.