آیین نامه کمیسیون دولت الکترونیکی

آیین نامه داخلی كميسيون توسعه دولت الکترونيکی

مقدمه

به استناد ماده (3) ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393 و آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکی دستگاه های اجرايی به شماره 7740/93/206 مورخ 10/06/1393 مبني بر ايجاد كميسيون توسعه دولت الکترونيکي ذيل شوراي عالي فناوري اطلاعات؛ در اولين جلسه كميسيون مورخ 22/07/1393، آيين‌نامه آن به شرح ذيل به تصويب مي‌رسد:

ماده 1- تعاریف

کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکي.

دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- اهداف
 1. مديريت و راهبري کلان حوزه دولت الکترونيکي در کشور
 2. تشکيل خوشه‌هاي موضوعي خدمات برای انجام پروژه‌های ملی در زيرمجموعه کميسيون متناسب با نياز و با حضور دستگاه هاي متولي (خوشه صنعت و تجارت، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و ...)
 3. تبيين نقش و هدايت دستگاه ها در توسعه دولت الكترونيكي به منظور هم افزايي و يکپارچه سازي برنامه هاي حوزه دولت الكترونيكي
 4. نظارت و ارزيابي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي بازمهندسي و ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي کشور
 5. بررسي و اعلام نظر درخصوص پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در حوزه دولت الكترونيكي
 6. ايجاد هماهنگي ميان كليه مديران عالي فناوری اطلاعات دستگاه هاي اجرايي و به اشتراك گذاري و تبادل دانش و تجارب حاصل از اجراي برنامه هاي دولت الكترونيكي
 7. تدوين اسناد راهبردي ملي و ارایه به مراجع ذي صلاح قانوني
 8. تدوين راه کارهای بهره برداري از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل بخش خصوصي، انجمن هاي تخصصي و مراكز آموزشي، علمي و دانشگاهي در توسعه و استقرار دولت الكترونيكي
 9. طراحي و تصويب ساز و کارهاي توانمندسازي فعالان حوزه دولت الكترونيكي
 10. توسعه نظام مند، يکپارچه و همگرا در حوزه دولت الكترونيكي در دستگاه های اجرايی کشور
ماده3- اختيارات و وظايف
 1. همكاري و تعامل با دستگاه ها در خصوص مطالعه، طراحي و پياده سازي و نظارت بر پروژه هاي مصوب.
 2. تعريف و تدوين پژوهش‌ها و طرح هاي كلان، برنامه‌ها و کارگاه هاي آموزشي، همايش ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي و برنامه هاي عملياتي موردنياز موضوع کميسيون و برآورد و پيشنهاد اعتبارات و اولويت بندي آنها.
 3. بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل مراكز آموزشي، علمي، فرهنگي، تحقيقاتي و دانشگاهي.
 4. ايجاد هماهنگي و جلوگيري از موازي كاري بين دستگاه‌هاي اجرايي
 5. نظارت بر تعريف و تصويب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت الكترونيكي از طريق تعامل و هماهنگي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 6. نظارت بر حُسن اجراي امور و بازرسي‌هاي فني از اقدامات انجام شده
 7. بررسي و ارزيابي آمادگي الكترونيكي دستگاه‌هاي اجرايي
 8. تهيه و تدوين بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز
 9. ارايه الگوها و استانداردهاي موردنیاز براي اجراي پروژه‌هاي دولت الكترونيكي در سطح كشور
 10. برنامه‌ريزي براي رسيدن به شاخص‌هاي برنامه هاي توسعه کشور در حوزه دولت الکترونیکي
 11. تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی کارگروه های خوشه خدمت
 12. تدوین فرایند مدیریت ارتباط بین کارگروه های استانی و دستگاهی با کمیسیون
 13. تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی کارگروه های استانی
 14. تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی پنجره هاي واحد خدمات
 15. دریافت گزارشهاي دوره ای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرايی به منظور ارائه به شورایعالی اداری، شورايعالي فناوري اطلاعات و سایر مراجع ذیصلاح
 16. بررسي و اعلام نظر درخصوص پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه دولت الكترونيكي
ماده4- تركيب اعضاء كميته
 1. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (به عنوان رييس)
 2. رییس سازمان فناوری اطلاعات (نایب رییس)
 3. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 4. معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور
 5. وزارت اطلاعات
 6. وزارت كشور
 7. وزارت امور اقتصادي و دارايي
 8. وزارت دادگستری
 9. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
 10. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 11. سازمان ثبت احوال کشور
 12. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
 13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 14. دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور
 15. رؤسای کارگروههای 14گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
 16. رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی کشور
 17. دو نفر متخصص فناوري اطلاعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
 18. معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات(دبير كميسيون)
 19. وزارت علوم
 20. معاونت علمي
 21. وزارت صمت
 22. وزارت تمكاور

تبصره1: حکم اعضاء کميسيون با پيشنهاد دستگاه مربوطه و امضاء رئيس کميسيون برای 2 سال صادر خواهد شد.

تبصره2: نمايندگان دستگاه هاي اجرايي غير عضو، حسب موضوع دستور جلسه کميسيون و بنابر دعوت رييس کميسيون، در جلسه شركت خواهند كرد و در صورت تاييد رييس کميسيون مي توانند حق راي نيز داشته باشند.

تبصره3: كميسيون مي‌تواند در حوزه «دولت الكترونيكي»، از همكاري كارشناسان و متخصصين ذي‌ربط استفاده نمايد.

ماده 5- محل تشکيل جلسات

جلسات کميسيون در معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور تشكيل مي شود. در صورت نياز تغيير محل برگزاري جلسات از سوي دبيرخانه به اطلاع کليه اعضا خواهد رسيد.

ماده 6- وظايف دبيرخانه
 1. ارسال دعوت نامه جلسات (سه روز كاري قبل) و صورتجلسات (يك هفته بعد) براي کليه اعضاء، از طريق نمابر یا پست الكترونيكي و يا ساير روش‌هاي الكترونيكي با هماهنگي قبلي
 2. تهيه و ارسال دستور جلسات در چارچوب مفاد مواد (2) و (3) اين آيين نامه
 3. برگزاري جلسات كميسيون طبق برنامه زمان‌بندي مصوب و در صورت نياز، برگزاري جلسات فوق‌العاده با هماهنگي رييس كميسيون
 4. ارسال مستندات مربوط به دستور كار تعيين شده هر جلسه به صورت نسخه كاغذي يا ديجيتالي حداقل يك هفته كاري قبل از جلسه براي اعضاء کميسيون
 5. نظارت بر تشكيل منظم جلسات كارگروه هاي خوشه هاي موضوعي خدمات ذيل كميسيون، كارگروه هاي استاني و تشكيل كميته هاي تخصصي حسب نياز.
 6. اخذ گزارش عملكرد و تطبيق مصوبات كارگروه هاي مربوطه با اسناد بالادستي و مصوبات كميسيون و شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراي عالي اداري
ماده 7- وظايف اعضا

کليه اعضا موظفند:

 1. شخصاً در جلسات شركت نمايند.
 2. اسناد و مدارك مورد نياز دستور كار تعيين شده هر جلسه را مطابق با صورتجلسات به صورت نسخه كاغذي يا ديجيتالي، حداقل يك هفته كاري قبل از جلسه به دبيرخانه كميسيون ارسال نمايند.
 3. عدم حضور خود در جلسه را يك روز كاري قبل از برگزاري جلسه به صورت كتبي يا ديگر روش هاي مورد توافق به دبيرخانه اعلام نمايند.

  تبصره: در صورت سه جلسه غيبت غيرموجه در طول 6 ماه، كميسيون در مورد ادامه فعاليت عضو / اعضا تصميم‌گيري خواهد نمود.

 4. در صورت لزوم و با تأييد كميسيون تنها به صورت ناظر ( و نه مجري) از طرف كميسيون در پروژه هاي مصوب همکاري نمايند.
ماده 8-رسميت جلسات و مصوبات
 1. جلسات کميسيون با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسميت مي‌يابد.
 2. مصوبات کميسيون با رأي اکثريت حاضرين معتبر خواهد بود.

اين آيين نامه مشتمل بر 8 ماده و 4 تبصره در اولين جلسه كميسيون توسعه دولت الكترونيكي مورخ 22/7/1393 تصويب شد.

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.