مصوبات کمیته فنی

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل
1

شماره جلسه: 7

94/11/11 در مورد پیگیری پروژه‌های ابلاغ شده . . . DOC دانلود
2

شماره جلسه: 8

94/12/2 در ابتدا جناب آقای باقری اصل . . . DOC دانلود
3

شماره جلسه: 9

94/12/9 ابتدا جناب آقای بشارتیان . . . DOC دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.