چهارچوب تعامل پذیری

ردیف عنوان فایل
1

خروجی 1

PDF دانلود
2

خروجی 2

PDF دانلود
3

خروجی 3

PDF دانلود
4

خروجی 4

PDF دانلود
5

خروجی 5

PDF دانلود
6

خروجی 6

PDF دانلود
7

خروجی 7

PDF دانلود
8

خروجی 8

PDF دانلود
9

خروجی 9

PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.