وظایف و اختیارات

دستورالعمل تشکیل، وظایف و اختیارات کار گروه خدمات الکترونیکی سلامت

هسته اصلي توسعه سلامت ‌الکترونيکي، كنترل بيشتر بر فرآيند توسعه زيرساخت‌ها و تعيين و تبيين نقش ذينفعان کليدي در اين بخش است. به صورتي که رهبري و هدايت آن توانمند گشته و باسياست‌هاي عمومي توسعه فناوري اطلاعات در کشور منطبق گردد. براي شکل‌گيري و تحقق خدمات ‌الکترونيکي سلامت شش راهبرد محوري و اصلي در نظر گرفته‌شده است که هريک اولويت و رويکرد خاصي از موضوع خدمات ‌الکترونيکي سلامت را پوشش مي‌دهد. راهبرد‌ها و جهت‌گيري آن‌ها عبارت‌اند از:

 1. ايجاد يكپارچگي در اطلاعات
 2. ايجاد دسترسي فراگير براي ذينفعان
 3. ايجاد ابزارهاي هوشمند مديريت اطلاعات سلامت
 4. توسعه امنيت و محرمانگي اطلاعات در کليه سطوح و زنجيره ارزش
 5. طراحي معماري اطلاعات سلامت
 6. مديريت دانش به اشتراک‌گذاري اطلاعات سلامت
 7. استانداردسازي خدمات و محصولات سلامت الكترونيكي
 8. تداوم و استمرار خدمات الكترونيكي سلامت

عملياتي کردن راهبرد‌هاي ذکرشده و اجراي برنامه هاي مربوط به هريک، به ساختاري منظم و رتبه‌بندي شده نيازمند است که با تشکيل کارگروه ملي خدمات ‌الکترونيکي سلامت در شوراي فناوري اطلاعات کشور و با نظارت و هماهنگ‌سازي در سطح ملي به اجرا درآيد. هدف اين است که تمامي فعاليت‌ها و برنامه هايي که در سطوح کشور طراحي، تصويب و اجرا مي‌شوند، با توجه به راهبردهاي مصوب طراحي و توسعه يابند. همچنين لازم است دستگاه‌هاي اجرايي مسئول که نام آنان در اين سند درج گرديده همكاري بيشتري با شركت‌هاي خصوصي داشته باشند تا تمهيداتي براي پشتيباني در سطح ملي فراهم شود.

شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در جلسه مورخ 22/10/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با عنايت به ضوابط فني واجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب ششمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات، دستورالعمل تشكيل، وظائف و اختيارات كارگروه خدمات الكترونيكي سلامت را به شرح ذيل تصويب کرد.

ماده 1- هدف از تشکيل اين کارگروه تقسيم‌کار ملي در حوزه سلامت الکترونيکي است:
 1. ارتقاي مديريت منابع حوزه سلامت به‌منظور تحقق حداکثر کيفيت خدمات با صرف بهينه منابع
 2. حل معضلات نظام سلامت الکترونيکي
 3. ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي در ذينفعان حوزه سلامت الکترونيکي
 4. توسعه صنعت سلامت الکترونيکي
 5. برنامه‌ريزي براي ايجاد نظام تعرفه گذاري خدمات الكترونيكي سلامت
 6. ايجاد امکان مشارکت و تعامل مردم با نظام سلامت
 7. برقراري نظام رقابتي ارائه خدمات الكترونيكي سلامت
ماده 2- به‌منظور ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي و وحدت رويه در نهادهاي مسئول و يکپارچگي اطلاعات و دانش حوزه سلامت الکترونيکي کارگروه سلامت الکترونيکي ذيل دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات با اعضاي ذيل تشکيل مي‌شود.
 1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
 3. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 4. وزارت صنعت،معدن و تجارت
 5. سازمان فناوري اطلاعات ايران
 6. سازمان نظام پزشکي
 7. سازمان تأمين اجتماعي
 8. سازمان بيمه سلامت ايرانيان
 9. سازمان بهزيستي كشور
 10. جمعيت هلال‌احمر ج.ا.ا
 11. سازمان غذا و دارو
 12. نماينده دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات (دبير كارگروه)

تبصره1: اعضاي کارگروه لازم است در سطح معاون يا بالاترين مقام حوزه فناوري اطلاعات دستگاه بوده توسط بالاترين مقام دستگاه مذکور به دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات معرفي‌شده و گزارش مشارکت ايشان و مصوبات کارگروه هر شش ماه يک‌بار به شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور ارائه مي‌شود.

تبصره2: كارگروه مي تواند در موارد خاص از ساير دستگاه هاي اجرايي به عنوان عضو مدعو و با حق رأي دعوت به عمل آورد.

ماده 3- وظائف و اختيارات كارگروه سلامت الكترونيكي به شرح زير است:
 1. تصويب معماري اطلاعات سلامت الكترونيكي
 2. طراحي و تدوين سازوكار ورود بخش غير دولتي ارائه‌دهنده خدمات الكترونيكي سلامت
 3. تعيين پروژه‌هاي اولويت‌دار توسعه سلامت الكترونيكي
 4. پايش و نظارت بر اجراي راهبردها و پروژه‌هاي مرتبط با سلامت الکترونيکي
 5. تصويب الگوها، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌هاي نظام سلامت الكترونيكي
 6. ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها و ذينفعان كليدي
 7. پيشنهاد نظام تعرفه گذاري خدمات الكترونيكي سلامت به مراجع ذيصلاح
 8. برقراري چارچوب تعامل تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مركز تبادل اطلاعات سلامت (HIX)
ماده 4- راهبردهاي ملي نظام سلامت الکترونيکي که توسط کارگروه و کليه اعضا پيگيري مي‌شود به شرح ذيل است:
 1. ايجاد يکپارچگي در اطلاعات
 2. ايجاد دسترسي فراگير براي ذينفعان
 3. ايجاد ابزارهاي هوشمند مديريت اطلاعات سلامت
 4. توسعه امنيت و محرمانگي اطلاعات در کليه سطوح و زنجيره ارزش
 5. طراحي معماري اطلاعات سلامت
 6. مديريت دانش به اشتراک‌گذاري اطلاعات سلامت
 7. استانداردسازي خدمات و محصولات سلامت الكترونيكي
 8. كدگذاري استاندارد در اطلاعات و خدمات الكترونيكي سلامت
 9. تداوم و استمرار خدمات الكترونيكي سلامت
ماده 5- به‌منظور ايجاد يکپارچگي نظام اطلاعات سلامت و در هماهنگي با نقشه راه توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات کارگروه نسبت به تقسيم‌کار ملي و ايجاد بستر تعامل‌پذيري خدمات الکترونيکي سلامت اقدام نموده و کليه تصميمات اين کارگروه براي کليه اعضاي کارگروه لازم‌الاجرا است.
ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف هستند با هماهنگي كارگروه مبتني بر ابزارهاي موجود و زيرساخت شماره ملي؛ چارچوب، مقررات و دستورالعمل مربوط به فراهم‌سازي امکان دريافت و ارائه خدمات بيمه و سلامت توسط ذينفعان را به شکل واحد، يکسان و يکپارچه به‌صورت الکترونيکي را تهيه و به تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيكي برسانند.

تبصره1: کليه سازمان‌هاي بيمه‌گر (دولتي، خصوصي و عمومي غيردولتي) و مؤسسات و مراکز درماني مکلف به همکاري، رعايت و اجراي تصميمات موضوع اين ماده مي‌باشند.

ماده 7- مقرر شد ظرف مدت 6 ماه سامانه‌هاي مديريت اطلاعات سلامت كشور و پرونده الكترونيك سلامت (سپاس) با امكان اتصال به كليه مراكز سلامت كشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سامانه مديريت اطلاعات بيمه‌اي سلامت كشور اعم از بيمه‌هاي پايه و تكميلي با امكان اتصال به كليه ارائه‌دهندگان خدمات بيمه‌اي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي راه‌اندازي شده و بر اساس نيازمندي‌هاي بخش سلامت و حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نيازمندي‌هاي ملي توسعه يابد. ضمناً وزارتخانه‌های فوق‌الذكر موظف‌اند ظرف مدت 9 ماه به سامانه گذرگاه خدمات الكترونيك دولت (GSB)، متصل شده و نسبت به تبادل اطلاعات تصویب‌شده در كارگروه سلامت الكترونيكي اقدام نمايند.

تبصره1: تدوين ضوابط دسترسي و به اشتراك‌گذاري اطلاعات سلامت جهت تضمين صحت، دقت و امنيت اشتراک‌گذاری اطلاعات در كارگروه موضوع اين مصوبه بررسي و تصويب خواهد شد و در صورت بروز اختلاف، بر اساس مصوبه هفتمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور به كارگروه تعامل‌پذیری و کميسيون توسعه دولت الکترونيکي ارجاع خواهد شد.

ماده 8- کارگروه موظف است تمهيدات لازم را جهت ايجاد دسترسي به اطلاعات و خدمات الكترونيكي در زمان و مكان مناسب براي دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در ارائه خدمات سلامت احراز هويت و صلاحيت شده از طريق به‌کارگيري فناوري‌هاي پيشرفته ارتباطي و اطلاعاتي نظير رايانش ابري، سامانه‌هاي هوشمند همراه فراهم نموده و شبكه اختصاصي اطلاعات و خدمات الكترونيكي سلامت را با حضور تمامي ذي‌نفعان ذيل شبکه ملي اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات راه‌اندازي کند.
ماده 9- کليه سامانه‌هاي مرتبط با سلامت، نظام تبادل اطلاعات سلامت کليه کارکنان مرتبط ، بايد به‌گونه‌اي فعاليت کنند که شرايط صحت، تماميت و محرمانگي اطلاعات در عين کيفيت و دسترس‌پذيري با حداقل‌هاي ذيل محقق شود:
 1. تضمين صحت و کيفيت اطلاعات به‌منظور بازيابي اطلاعات در حوادث
 2. افزايش کيفيت و دقت اطلاعات
 3. تبادل اطلاعات با حفظ حقوق فردي و حريم شخصي افراد
 4. به اشتراک‌گذاري اطلاعات‌پايه نظير فهرست پزشکان و مجوزهاي ايشان، فهرست مراکز درماني و امکانات آن‌ها، فهرست دارويي، نظام کدينگ اطلاعات سلامت و نظاير اين‌ها
 5. ارجاع اطلاعات از مراکز سلامت به سطح بالاتر در حداقل موردنياز که کارگروه تعيين مي‌کند
 6. احراز صلاحيت اشخاص داراي دسترسي و ثبت کليه دسترسي‌ها به اطلاعات سلامت

تبصره2: کارگروه موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوين و تصويب دستورالعمل شيوه ذخيره سازي , پشتيبان و بحران و حفظ محرمانگي اطلاعات سلامت اقدام نمايد.

ماده 10- کارگروه موظف به تدوين و تصويب معماري اطلاعات سلامت به‌گونه‌اي است که از طريق طراحي مدل ارزش‌آفرين خدمات ‌الکترونيکي سلامت به‌منظور ايجاد نقشه راه اطلاعات سلامتي و توسعه معماري به‌صورت گسترش‌پذير و در تعامل با معماري اطلاعات دولت الکترونيکي کشور انجام گيرد.

تبصره1: ارزيابي معماري با محوريت كارگروه ملي سلامت الکترونيکي و اقدام تمامي سازمان‌هاي ذي‌ربط مبتني بر آن انجام خواهد گرفت و کارگروه با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري و نيز ارتقاي سامانه‌هاي مراکز سلامت و ساير ذينفعان نسبت به ارتقاي معماري اطلاعات سلامت اقدام خواهد نمود.

ماده 11- کارگروه موظف به توسعه مديريت دانش سلامت از طريق افزايش خرد ‌الکترونيکي به‌منظور ايجاد و توسعه کتابخانه‌هاي ‌الکترونيکي در سطوح محلي و استاني، برگزاري اجلاس و آموزش ‌الکترونيکي سلامت، درگاه محلي، استاني، ملي سلامت با محوريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاري سازمان‌هاي بيمه‌گر، نهادهاي غيردولتي و ... است.
ماده 12- به‌منظور استانداردسازي خدمات الكترونيكي سلامت کارگروه موظف به تعيين، تدوين يا بومي‌سازي استانداردهاي بين‌المللي حوزه سلامت الکترونيکي و در هماهنگي کامل با استانداردهاي تبادل و به اشتراک‌گذاري مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات و کميسيون توسعه دولت الکترونيکي بوده و رعايت اين استانداردها براي کليه ذينفعان نظام سلامت کشور الزامي است. برنامه تحول از وضعيت فعلي به استانداردسازي کليه خدمات الكترونيكي سلامت توسط کارگروه به تصويب مي‌رسد.
ماده 13- کليه فعاليت‌هاي غير حاکميتي حوزه سلامت الکترونيکي بايد به شيوه کاملاً رقابتي و تا حد ممکن توسط بخش غيردولتي انجام گيرد.
ماده 14- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه (و تبصره 8 قانون بودجه 93)، نسبت به اجراي موارد زير اقدام کند:
 1. به ايجاد سامانه مديريت هوشمند اطلاعات (BI) يکپارچه براي شاخص‌هاي ملي سلامت
 2. توليد سامانه مديريت چرخه تأمين، توليد و توزيع دارو در کشور
 3. تهيه، تعيين يا تدوين استانداردها، دستورالعمل‌ها و کدگذاري‌هاي لازم به‌منظور توليد، مبادله و نگهداري الکترونيکي داده‌هاي پزشکي مورداستفاده توسط مؤسسات و مراکز مختلف درماني، سازمان‌هاي بيمه‌گر و ساير نهادهاي ذي‌ربط
 4. کليه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي (شامل عمومي غيردولتي و خصوصي) مکلف‌اند نسبت به استقرار سامانه‌هاي الکترونيکي (سخت‌افزار و نرم‌افزار) اقدام و داده‌هاي سلامت و خدمات ارائه‌شده به کليه آحاد جامعه را به‌صورت الکترونيکي (مکانيزه) و مبتني بر استانداردهاي ابلاغي ثبت و نگهداري کنند و امکان تبادل برخط و برون‌خط اين داده‌ها با مراجع ذيصلاح را فراهم کنند.
ماده 15- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است به‌منظور جمع‌آوري، اعتبار دهي، پردازش اطلاعات و تعيين شاخص‌هاي ذي‌ربط در حوزه‌هاي اشتغال، بيمه‌، حمايتي وامدادي، نسبت به تشکيل پايگاه اطلاعاتي ايرانيان (مبتني بر پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت‌احوال) اقدام نمايد. کليه سازمان‌ها و دستگاه‌ها (شامل نهادهاي عمومي غيردولتي) موظف‌اند اطلاعات مردم ايران، مرتبط به حوزه‌هاي مذکور را در راستاي تشکيل و به‌روزآوري پايگاه اطلاعاتي ايرانيان به‌صورت رايگان در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

تبصره1: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است در چارچوب قوانين و مقررات مصوب با حفظ محرمانگي و تأمين امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات، نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاري رايگان پايگاه مذکور با ساير دستگاه‌ها از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات(NIX) اقدام کند.

ماده 16- سازمان‌هاي بيمه‌گر مکلف هستند بسترهاي نرم‌افزاري و زيرساختي خود را ارتقا داده و ارائه انواع خدمات بيمه به مردم را به‌صورت غيرحضوري و مبتني بر ابزارها و بسترهاي فناوري اطلاعات فراهم کنند.

تبصره1: ارائه خدمات به بيمه‌شدگان منوط به اخذ تأييدیه استحقاق درمان بیمه شدگان و استعلام از پنجره واحد خدمات بیمه سلامت کشور یا سازمان های بیمه گر بوده و سازمان‌ها بيمه‌گر مکلف به ارسال الکترونیکي خدمات سلامت ارائه‌شده به مردم به پنجره واحد مذکور هستند. عدم فعال بودن بسترها و زيرساخت‌هاي الکترونيکي به‌هيچ‌عنوان نبايد مانع يا موجب تأخير در ارائه خدمات سلامت و بيمه‌اي به مردم باشد و اين امر به‌عنوان يک اصل بايد در طراحي و اجراي مکانيزاسيون مدنظر قرار گيرد.

ماده 17- کليه مراکز سلامت و مؤسسات موظف به ارائه اسناد به شکل الکترونيکي و مبتني بر استاندارد مصوب کارگروه به سامانه سپاس و سازمان‌هاي بيمه‌گر و انجام تعاملات به‌صورت الکترونيکي مي‌باشند. پرداخت وجه بابت اسنادي که به‌صورت الکترونيکي ثبت و ارائه نگرديده است، امکان‌پذير نخواهد بود. زمان‌بندي اجراي اين ماده به تصويب کارگروه خواهد رسيد.
ماده 18- کليه سازمان‌هاي بيمه‌گر مکلف هستند خدمات بيمه‌اي (از مرحله عقد قرارداد تا دريافت حق بيمه) به بيمه‌گزاران را به‌صورت الکترونيکي فراهم کنند و کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف هستند اطلاعات مربوط به‌حق بيمه را مبتني بر مقررات اعلامي توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر تهيه و ارسال کنند.
ماده 19- دستگاه‌هاي عضو كارگروه موظف هستند ظرف مدت دو ماه از تصويب اين دستورالعمل كليه خدمات و فرآيندهايي كه نيازمند تعامل بين دستگاهي براي توليد و ارائه خدمات الكترونيكي سلامت است را تدوين و به تصويب كارگروه برسانند.
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.