شورای اجرایی فناوری اطلاعات

شورای اجرایی فناوری اطلاعات

این شورا به موجب ماده 4 "قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" ایجاد و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وظایف محدود و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام یافت.

شورای مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کند.

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.