مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل
1

مصوبات اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

84/12/21 اولین جلسه شورای . . . PDF دانلود
2

مصوبات دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

85/5/22 دومین جلسه شورای . . . PDF دانلود
3

مصوبات سومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

86/2/8 سومین جلسه شورای . . . PDF دانلود
4

مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

86/2/22 چهارمین جلسه شورای . . . PDF دانلود
5

مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات

92/12/20 ششمین جلسه شورای . . . PDF دانلود
6

مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات

93/4/31 هفتمین جلسه شورای . . . PDF دانلود
7

مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات

93/4/31 هفتمین جلسه شورای . . . PDF دانلود
8

آیین نامه اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

84/3/11 آیین نامه شورای . . . PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.