برنامه های ملی

برنامه های پنج ساله کشور و سایر برنامه های ملی

مستندات برنامه ششم
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 –1390 )
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه سوم پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه دوم پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه پنجساله اول توسعه جمهوری اسلامی ایران
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.