سایر مستندات

ردیف عنوان تاریخ نوع فایل
1

حاکمیت اینترنت

- PDF دانلود
2

حاکمیت اینترنت 1

- PPT دانلود
3

حاکمیت اینترنت 2

- PPT دانلود
4

حاکمیت اینترنت 3

- PPT دانلود
5

حاکمیت اینترنت 4

- PPT دانلود
6

حاکمیت اینترنت 5

- PPT دانلود
7

حاکمیت اینترنت 6

- PPT دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.