نظرسنجی

این درگاه تا چه میزان انتظارات شما را برآورده ساخته است ؟

21 شهریور 1395
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.