پروژه های دولت الکترونیک

آشنایی با سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران
آشنایی با سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران
1395/06/29

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.