کار گروه های توسعه خدمات الکترونیکی دستگاهی

کارگروه‌ توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرايي

به استناد ماده 5 "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392 ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، كارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند.

الف) اعضای كارگروه:

  1. رییس دستگاه (رئیس)
  2. بالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)
  3. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه
  4. یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه
  5. دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه
  6. مسؤول روابط عمومی واطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره1: دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر کمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

تبصره2: مدیرکل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیری و اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره‌ای اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شورا ارسال نماید.

تبصره3: دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کیفیت وکمیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات اقدام كنند. معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ مي‌نماید.

داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.